Year :

Rhom Bho Property PLC participates in the Corporate Social Responsibility by planting 90 trees

Rhom Bho Property PLC participates in the Corporate Social Responsibility by planting 90 trees in Sakonnakorn province on 1 August 2018 onwards

กิจกรรมเลี้ยงอาหารแก่ ชาวประมง พนักงานเทศบาล และชุมชนรอบข้าง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า และการประกอบการด้วยความเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลองค์กรที่ดีด้วยสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เล็งถึงความสำคัญของชุมชนรอบข้าง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นหลักการของบริษัทฯ ที่ยึดหลักเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ภายใต้ความจริงใจที่หวังให้ทุกคนมีความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลกัน เป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยน้ำใจไมตรี มิตรภาพ และความร่มเย็นเป็นสุข ทางบริษัทฯ เพียงหวังเพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความงดงามให้เกิดขึ้น ที่ หาดราไวย์ ภูเก็ต

ในวาระช่วงปีใหม่ ทางบริษัทฯ ถือเป็นโอกาสอันดีจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารแก่ ชาวประมง พนักงานเทศบาล และชุมชนรอบข้าง เป็นโอกาสอันดีที่ได้แสดงความเกื้อกูล และเอื้อเฟื้อแก่ชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันได้เป็นอย่างดี

บริจาคเสื้อผ้าให้แก่นักเรียน

บริษัทฯ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามหลักพุทธศาสาและเล็งเห็นถึงความสำคัญ

บริษัทให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด นอกจากมุ่งเน้นเรื่องการสร้างผลกำไรและความพอใจให้กับลูกค้าแล้ว

บริษัทฯยังตระหนักถึงความสําคัญของการช่วยเหลือแก่เด็กซึ่งจะเติบโตเป็นกําลังสําคัญของชาติ ซึ่ง ณ ครั้งนี้ ทางบริษัทได้บริจาคเสื้อผ้าเป็นจำนวน 7 กล่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ต่อไป

โครงการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข

บริษัทฯ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามหลักพุทธศาสนาและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ไม่เพียงต่อมนุษย์แต่มีจริยธรรมอันดีแก่สัตว์น้อยใหญ่

ครั้งนี้ทางบริษัทให้ความสําคัญและตระหนักถึงความสําคัญของการช่วยเหลือแก่สัตว์ ไม่ว่าจะเป็น สุนัขและแมวบริเวณรอบข้างโครงการ